• Számítógép-kezelés, Internet használat (informatikai alapozó képzés pedagógusoknak) (30 óra)
PDF Nyomtatás E-mail
Számítógép-kezelés, Internet használat (informatikai alapozó képzés pedagógusoknak)

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 23/256/2015
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 09. 07.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fogalomrendszerét, szerepét az elektronikus kommunikáció rendszerében. Emellett a résztvevők ismerjék meg az IKT jelentőségét, az egyéni kompetencia fejlesztésében betöltött szerepét. Szerezzenek jártasságot az IKT gyakorlati alkalmazásaiban (számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, prezentációkészítés, Internet használat), illetve ismerjék meg e technológiák gyakorlati kérdéseinek az oktatás különböző területeire történő integrálását. Cél továbbá, hogy a résztvevők konkrét példákon keresztül jártasságot szerezzenek e technológiák alkalmazásának gyakorlati felhasználásában. A képzés végső célja, hogy a résztvevők a megszerzett tudás birtokában képesek legyenek önállóan használni és alkalmazni az IKT alapvető alkalmazásait.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az infokommunikációs technológiák olyan új lehetőséget jelentenek az oktatásban, melynek alkalmazására csak részben készült fel a pedagógus-társadalom. A tapasztalatok szerint mind a technikai-alkalmazási hiányosságok, mind a módszertani tanácstalanság akadályozza meg az IKT széleskörű alkalmazását.
A továbbképzési tematikában megjelölt tartalmak (szövegszerkesztés, prezentációkészítés, Internet-használat) feldolgozása után a résztvevők képessé válnak arra, hogy saját pedagógiai gyakorlatukat újragondolják, és az oktatásukba beemeljék az IKT adta lehetőségeket. A résztvevők a tematikai egységekben meghatározott feladatok megoldása után biztonsággal tudják majd alkalmazni munkájukban a szövegszerkesztést, a prezentációkészítést és az Internet használatát.
A résztvevők munkájának értékelése komplex módon, technikai és módszertani megközelítésben történik a gyakorlati hasznosság és a kivitelezhetőség szűrőjén keresztül.
A képzés főbb tematikai egységei:
1. A számítógép felépítése, az operációs rendszer használata, a segédprogramok
2. Az Internet használata
3. A szövegszerkesztés alapjai
4. A prezentációkészítés alapjai
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- részvétel az órák 90%-án
- Komplex gyakorlati feladat készítése, amely magába foglalja a szövegszerkesztést, a prezentációkészítést és az Internet használatát.
A résztvevő saját intézményéről beadandó dokumentummal kapcsolatos elvárások:
• formázott dokumentum (minimum 2 betűnagyság, illetve két betűstílus)
• fejléc (a szerző nevével), oldalszám
• minimum 3 Internet találat a saját intézményről
• minimum tízdiás prezentáció, az első dián az intézmény neve és a szerző neve
• a prezentációban minimum két kép és animáció elhelyezése
A feladatot tömörítve a továbbképzés befejezését követő három napon belül el kell küldeni az oktatónak. A gyakorlati feladat elfogadásra kerül, amennyiben a résztvevő teljesítette a dokumentummal kapcsolatban megfogalmazott minimális elvárásokat.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevő ismerje az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fogalomrendszerét (hardver, szoftver, memória, perifériák, az operációs rendszerek feladatai), szerepét az elektronikus kommunikáció rendszerében. A résztvevő ismerje az IKT jelentőségét az egyéni kompetencia fejlesztésében betöltött szerepében, az információszerzést, -feldolgozást, az adattárolási, adatszervezési és adatátadást technikákat. A résztvevő ismerje a számítógép-kezelés alapjait
- a felhasználói felület részeit (ikon, ablak, menü stb.);
- a file- és mappakezelést (létrehozás, mozgatás, másolás, törlés);
- a háttértárolókat (merevlemez, CD/DVD meghajtók, pendrive);
- a szövegszerkesztőt (az alapvető szövegszerkesztési műveletek);
- az Internet alkalmazásának lehetőségeit (keresés, levelezés, online szolgáltatások);
- a prezentációkészítés alapjait.
A résztvevő legyen képes önálló feladat megoldására és koordinálására az IKT alkalmazásaiban.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Komplex gyakorlati feladat készítése, amely magába foglalja a szövegszerkesztést, a prezentációkészítést és az Internet használatát.
A résztvevő saját intézményéről beadandó dokumentummal kapcsolatos elvárások:
- formázott dokumentum (minimum 2 betűnagyság, illetve két betűstílus)
- fejléc (a szerző nevével), oldalszám
- minimum 3 Internet találat a saját intézményről
- minimum tízdiás prezentáció, az első dián az intézmény neve és a szerző neve
- a prezentációban minimum két kép és animáció elhelyezése.

A feladatot tömörítve a továbbképzés befejezését követő három napon belül el kell küldeni az oktatónak. A gyakorlati feladat elfogadásra kerül, amennyiben a résztvevő teljesítette a dokumentummal kapcsolatban megfogalmazott minimális elvárásokat.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: megegyezés szerint szállás, étkezés, útiköltség